Zmiany w prawie o odpadach budowlanych od 2023 roku

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach została znowelizowana i znacząco wpłynie na sposób gospodarowania odpadami budowlanymi oraz rozbiórkowymi. Zmienione zasady będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Jakie znaczenie ma to w praktyce dla firm budowlanych i firm odbierających odpady? Jak powinno zarządzać się odpadami po budowlanymi? Na co zwracać uwagę przy wyborze kontenerów na odpady?

Co się zmieniło w zarządzaniu odpadami budowlanymi?

Zmieniło się podejście do trzech spraw:

  1. Odpady dzielimy na dwie kategorie odpady budowlane oraz odpady rozbiórkowe np. wytwarzane przez podmioty gospodarcze podczas robót budowlanych takich jak remonty, rozbiórki, budowy oraz takie, które zostały wytwarzane w gospodarstwach domowych, którymi zajmują się już systemy gminny.
  2. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą segregowane z podziałem na minimum sześć składowych.
  3. Obowiązek zbiórki selektywnej nie będzie dotyczył odpadów budowlanych:
    1. Z gospodarstw domowych, (do których nadal stosuje się przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi zgodnie z art. 1b ust. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),
    2. Przyjmowanych do PSZOK-ów (punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych),
    3. Dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Osoby fizyczne będą mogły gromadzić i przekazywać zmieszane odpady budowlane, a gmina będzie je od nich odbierać w dotychczasowej formie, bez konieczności posiadania poziomów ich odzysku.

Obowiązek podzielenia odpadów budowlanych będzie spoczywał na wytwarzającym odpady, aby wysegregowane już frakcje przekazać firmie trudniącej się odbiorem odpadów.

W przypadku zatrudnienia przez osobę fizyczną do remontu firmy, wykonawca robót będzie miał obowiązek potwierdzić sposób, w jaki segreguje wszystkie odpady, które zostały wytworzone w czasie prac remontowo budowlanych.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU