Czym są poziomy recyklingu?

Problem zagospodarowania odpadów dotyka wszystkich: osoby prywatne, ale też firmy i instytucje, obiekty handlowe, zakłady przemysłowe. Ustawa o utrzymaniu czystości oraz dyrektywy unijne zobowiązały gminy do osiągania w konkretnych latach określonych celów w zakresie poziomu recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Regularne zwiększanie wtórnego użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych jest jednym z ważniejszych aspektów wdrażania gospodarki bezodpadowej.

Odzysk odpadów i ich właściwy recykling

Wszystkie działania polegające na ponownym przetworzeniu jak największej ilości odpadów, mają na celu zmniejszenie ilości składowanych śmieci oraz usprawnienie procesów ich recyklingu. Jednak osiągnięcie wyznaczonych w dokumentach prawnych celów może być problematyczne, głównie z uwagi na krótki czas realizacji. Dlatego tak istotne jest kierowanie odpadów do zaawansowanych instalacji odzysku i recyklingu odpadów, stanowiących wyposażenie profesjonalnych firm recyklingowych. Takie działanie pozwala na osiągnięcie wyznaczonych poziomów recyklingu oraz optymalizację kosztów eksploatacyjnych.

Poziomy recyklingu

Recykling jest odzyskiem, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu, lub w innych celach. Ilość przetwarzanych odpadów stanowi poziom recyklingu. Polska została zobowiązana do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu na podstawie dyrektyw unijnych. Aby je osiągnąć, na terenie całego kraju musi mieć miejsce selektywna zbiórka odpadów. Co to oznacza? Surowce, które nie nadają się powtórnego przetworzenia, należy oddzielić od tych, które przeznaczone są do recyklingu. Dzięki takiemu działaniu duża część odpadów zamienia się w wartościowe surowce wtórne.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU