Jak prowadzić kartę ewidencji odpadów?

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21) przedsiębiorcy wytwarzający inne odpady niż komunalne muszą prowadzić ich regularną ewidencję. Od 1 stycznia 2021 roku może być ona wykonywana wyłącznie za pomocą Internetu (wcześniej przez rok trwał okres przejściowy, który umożliwiał jeszcze ewidencję papierową). Wykorzystywany jest w tym celu specjalnie stworzony system, BDO (Baza Danych Odpadowych). Wszystkie informacje muszą być w nim aktualizowane na bieżąco. Warto przy tym pamiętać, że ewidencja musi być prowadzona oddzielnie dla każdego miejsca, w którym prowadzona jest działalność. 

Jak prowadzić karty ewidencji odpadów w BDO? 

Prowadzenie ewidencji odpadów w BDO jest dość intuicyjne. Przede wszystkim należy pamiętać, że każdy odpad posiada przypisany sobie kod i każdemu z nich trzeba stworzyć osobną kartę. Podczas tworzenia takiego dokumentu trzeba wprowadzić szczegółowe dane, dotyczące przede wszystkim nazwy i rodzaju odpadu oraz jego ilości. Ta podawana jest w megagramach (czyli po prostu tonach – jeden Mg to 1000 kg). W momencie tworzenia karty umieszcza się w niej stan magazynowy, czyli aktualnie posiadaną ilość odpadu. Może być ona następnie zwiększana oraz zmniejszania dzięki odzwierciedlaniu w systemie przeprowadzanych operacji, takich odbiór odpadów, ich przekazanie lub wytworzenie. BDO pozwala przy tym bardzo łatwo tworzyć karty przekazania odpadów: dane są w nich automatycznie uzupełniane w oparciu o karty ewidencji. 

Kto nie musi rejestrować się w BDO? 

Nie każdy, kto wytwarza odpady, zmuszony jest prawnie do ich ewidencji. Z tego obowiązku zwolnione są między innymi: 

  • podmioty wytwarzające wyłącznie odpady komunalne 
  • rolnicy gospodarujący na powierzchni poniżej 75 ha 
  • podmioty, których odpadami są wycofane z użytku samochody, jeśli zostały one przekazane do odpowiedniego punktu 
  • jednostki organizacyjne i osoby fizyczne nie będą przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własny użytek 
  • podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność zbierania odpadów 
  • podmioty wytwarzające rodzaje i ilości odpadów zwolnione z obowiązku ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r 

Nie muszą one prowadzić ewidencji odpadów ani korzystać z BDO. 

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU