Kto odpowiada za odbiór odpadów z osiedli mieszkaniowych?

Odpowiednie gospodarowanie odpadami to podstawa właściwej troski o środowisko naturalne. Prawidłowa segregacja śmieci to obowiązek każdego świadomego obywatela. Kto jednak bezpośrednio odpowiada za generowane przez mieszkańców osiedli odpady komunalne? Sprawdź, na kim spoczywa ten obowiązek.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za wywóz odpadów z osiedli mieszkaniowych?

Zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na gminie. Według Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach to właśnie urząd gminy jest zobowiązany do zorganizowania odbioru i utylizacji odpadów od mieszkańców osiedli, a także zapewnienie im możliwości właściwej segregacji śmieci. Na czy dokładnie polega działania podejmowane przez gminy? Przede wszystkim organizu one przetargi, których celem jest wybór przedsiębiorstwa odbierającego odpady. Mają one za zadanie także kontrolować prawidłowe wywiązywanie się z podpisanej umowy przed wybraną firmę.

Od czego zależy wysokość płat za wywóz śmieci?

Wysokość opłat za odbiór odpadów jest ustalana przez radę gminy i wynika z poniesionych przez nią kosztów. Opłaty za wywóz śmieci mogą się różnić w obrębie jednego miasta, np. Poznania. Ich wysokość zależy przede wszystkim od liczby mieszkańców zameldowanych na danej nieruchomości oraz od powierzchni mieszkania. Duże znaczenie ma również odległość nieruchomości od punktów selektywnego zbierania odpadów.

Odpowiedzialność za odbiór odpadów z osiedli mieszkaniowych spoczywa na gminach, które mają obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorstwem zajmującym się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Wysokość opłat za wywóz śmieci zależy od różnych czynników, takich jak sposób segregacji odpadów, liczba mieszkańców czy powierzchnia mieszkania.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU