Odpady medyczne w świetle ustawy

Prawidłowy sposób odbioru i późniejszego postępowania z odpadami medycznymi jest niezwykle ważny ze względu na ich potencjalne niebezpieczeństwo. Co więc o tej kwestii mówi prawo oraz jak właściwie z nimi postępować?

Jak definiuje się odpady medyczne?

Zgodnie z literą prawa, odpady medyczne powstają w skutek udzielania świadczeń zdrowotnych, a także prowadzenia badań oraz naukowych doświadczeń. Co dodatkowo istotne, zakazuje się ich zbierania poza miejscem w którym powstają, bowiem mogłoby to wiązać się z niebezpieczeństwem epidemiologicznym.

Jak należy postępować z odpadami medycznymi?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sposób dokładny wskazuje, w jaki sposób należy postępować z odpadami medycznymi. Muszą być one gromadzone w miejscu powstawania oraz wstępnie magazynowane, zawsze z uwzględnieniem ich cech oraz właściwości. Istotne jest także to, aby zbierać je do pojemników lub worków wykonanych z wytrzymałej folii polietylenowej. Jest to gwarancja, że te ostatnie nie ulegną one uszkodzeniu, a także uchronią przed wydostaniem się odpadów medycznych na zewnątrz.

Jak transportuje się odpady medyczne?

Istotne znaczenie ma nie tylko bezpieczne magazynowanie, ale również transportowanie takich odpadów. Wewnętrzny odbiór odpadów do wstępnego magazynowania musi odbywać się środkami transportu przeznaczonymi tylko i wyłącznie do tego celu. Trzeba przy tym zachować również odpowiednie zasady bezpieczeństwa, w tym zadbać o taki sposób wykonywania czynności, aby uniemożliwić uszkodzenie pojemnika albo worka.

Na żadnym etapie niedopuszczalny jest też bezpośredni kontakt z odpadami medycznymi, mogłoby to bowiem stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. Również z tego powodu używa się zamykanych wózków lub takich, dzięki którym można używać transportowych pojemników z możliwością ich szczelnego zamykania.

Jak widać ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo z nimi związane, odpady medyczne należy transportować oraz magazynować z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

PROFESJONALIZM TO NASZA CECHA. LIDER JAKOŚCI NA RYNKU